درباره شرکت آزمون آتی فن

شرکت آزمون آتی فن در سال 2005 با هدف ارئه سیستم ها و ادوات ابزار دقیق و اتوماسیون و لوازم و تجهیزات کنترل صنعتی – ادوات و تجهیزات آزمایشگاهی و لوازم و تجهیزات بازرسی مهندسی و تجهیزات الکتریکی تأسیس گردید.عمده مشتریان ما از صنایع به شرح زیر می باشند:
• شرکتهای نفت وگاز و پتروشیمی
• صنایع سیمان
• شرکت تولید و انتقال برق (توانیر)
• شرکتهای برق منطقه ای
• نیروگاههای برق
• صنایع اتومبیل سازی
• مراکز علمی و تحقیقاتی
• صنایع معدنی و فلزی
• آزمایشگاههای صنعتی و غیره ...